Nový rybník Lipiny v pražských Modřanech je dokončen

3. října 2018 ∙ 00:54
Kristián Vích
Nový pražský rybník Lipiny.Foto: Magistrát hl. m. Prahy

V centru pražských Modřan byla dokončena stavba zcela nové vodní plochy – rybníka Lipiny. Název rybníka byl odvozen od místního názvu tohoto území, který je doložený v mapách již v roce 1840.

V lokalitě se původně nacházel zanedbaný topolovo–akátový porost, pod kterým vedl zatrubněný Libušský potok. Ten byl v rámci stavby vyveden na povrch a přes několik průtočných tůní nyní napájí nový rybník.

Dělníci při stavbě odvezli více než 2 500 m³ materiálu. Odstraněny byly také skládky a zbytky menšího zděného objektu, jehož původní využití se již nepodařilo dohledat.

Plocha nového rybníka bude při plné hladině zaujímat více než 5 000 m², čímž se zařadí mezi největší nově budované vodní plochy v Praze. Objem zadržované vody při normální hladině bude více než 8 500 m³.

Oživení Modřanské rokle

Rybník se má stát esteticky hodnotným prvkem Modřan a zároveň novým biotopem pro řadu živočichů a vodních rostlin. I kvůli tomu bylo na dně rybníka ponecháno několik pařezů v zátopě pokácených stromů, které budou úkrytem pro ryby. Nový rybník Lipiny tak rozšíří přírodně cenné území Modřanské rokle, která na rybník bezprostředně navazuje a jejíž osou je Libušský potok.

„Rybník zlepší místní mikroklima a stane se i vítaným rekreačním prvkem pro obyvatele okolních sídlišť,“ říká radní hlavního města Prahy Jana Plamínková.

Do konce roku se ještě počítá se zatravněním okolí nádrže a výsadbou mokřadní rostliny tak, aby se rybník co nejdříve začlenil do okolní krajiny. Na jaro 2019 je připravena dosadba stromů podél hrany rybníka. Vysázeny budou především stromy vázané na blízkost vody – jilmy, olše, duby letní a javory. Celkové náklady na vybudování rybníka Lipiny činily 6,5 milionu korun.

X Zavřít