5. 12. 1889: Spor o pozemky mezi Vinohrady a Prahou a noční řádění buršáků

5. prosince 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Upravení hranic mezí obcí pražskou a vinohradskou

Ve včerejší schůzi obecního zastupitelstva vinohradského tázal se p. Karel Horák, zdali jest panu starostovi známo, že dle řeči, již na sněmu zemském při rokování o upravení hranic mezi Prahou a Vinohrady pronesl starosta pražský p. dr. Šolc, odstoupila obec pražská bezplatně obci vinohradské pozemky, jež musila draze koupiti. Dále pravil p. dr. Šolc, že obecní zastupitelstvo zpravilo v pravý čas majitele domů, že mají připadnouti ku Praze. Řečník žádá starostu p. Friedlaendera za vysvětlení, případně za ohražení proti výrokům p. dr. Šolce. Starosta p. Friedlaender odvětil, že záležitost tato jest každému známá a že vyjádření p. dr Šolce není pravdivé. O upravení hranic vyjednávalo se, když v Puchmýrově ulici bylo již 9 domů vystaveno i nemohli tudíž majitelé jejich upozorněni býti v pravý čas, že připadnou ku Praze. Později byly ještě tři domy vystaveny. O nějakém bezplatném přenechání pozemků obci vinohradské nikdy se s Prahou nevyjednávalo, vždy jednalo se jen o to, že obě obce vzájemně si vše nahradí a zástupcové obce vinohradské projevili vždy ochotu, nahraditi obci pražské pozemek, který bude Vinohradům postoupen. Vyjádření toto vzato na vědomí. – Národní listy, 5. 12. 1889

Buršácké výtržnosti v Praze

V pondělí po půlnoci ubíralo se po chodníku na Příkopech, Ovocné a Ferdinandovy třídy 8 spitých buršáků, kteří osamělé pozdní hosty hrubě insultovali. Když konečně na pokřik napadených blížila se policejní hlídka, dali se němečtí hrdinové podél Handwerkervereinu Charvátskou uličkou na útěk. – Národní listy, 5. 12. 1889

[related-post id=“25409″]

Nová arena na Smíchově

Městská rada smíchovská v úterní své schůzi usnesla se jednohlasně předložiti obecnímu zastupitelstvu ku schválení návrh, aby rozsáhlý pozemek v novém parku u Palackého mostu vedle plovárny přenechán byl panu řiditeli P. Švandovi ze Semčic ku stavbě nové areny. Bude mít tedy Smíchov opět svou arenu. – Národní listy, 5. 12. 1889

Přerušená doprava na dráhách

Pro velké sněhové závěje by!a včera celý den, ač na odstranění sněhu pracuje množství vojínů i najatých dělníků a občanů, přerušena doprava na dráze z Hrušovan do Vídně na severozápadní dráze mezi Znojmem a Vídní a na moravské severní dráze mezi Břeclavou a Vídní. – Národní listy, 5. 12. 1889

X Zavřít