18. 2. 1890: Vyloučení ženské obsluhy z hostince a upozornění pro pražské pekaře

18. února 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Stálá výstava řemeslných výrobků v Praze

Výstava se těší valné přízni obecenstva, jak se dalo očekávati. Návštěva jest každého dne velice uspokojivá ; také jinak přibývá nových podporovatelů, jichž jest podniku tomu tím více zapotřebí, ana správa jeho každému vystavovateli poskytnouti chce výhod největších. Příspěvek 50 zl. věnovalo podniku společenstvo různých živností na Král. Vinohradech. Bylo by záhodno, aby i jiné korporace při nastávajících valných hromadách pamatovaly na podnik tak mnohoslibný značnějšími dary; vždyť podpory té užije se opět jen ve prospěch dotyčných kruhů. Další přihlášky výstavních předmětů přijímají se stále. Volné lístky pro pp. vystavovatele anebo jejich zástupce vydává denně kancelář výstavní. Výstava otevřena jest od 9 do 6 hodin odpol., v neděli od 9 do 4 hodin odpoledne. – Národní listy, 18. 2. 1890

Vyloučení ženské obsluhy z hostince

Jistý hostinský dostal od živnostenského úřadu I. instance k vedení živnosti hostinské a výčepnické koncesi pod tou výminkou, že smí míti jen mužskou obsluhu. Proti tomuto obmezení podal odvolání k místodržitelství, jež rozhodnutí I. stolice a podmínku v koncesi zrušilo. V důvodech se praví: Nebylo dovoleno udělení dotyčné koncese pro nedostatečnou spolehlivost žadatele na takovou praeventivní, zákonem živnostenským neodůvodněnou podmínku vázati, spíše bylo věcí živnostenského úřadu I. stolice uchazeči, když v § 10. živn. řádu předepsané spolehlivosti k vedení živnosti hostinské a šenkéřské neměl, koncese vůbec neudělovati. Ježto celá dotyčná koncese již propůjčena byla, může se proti zneužívání povolení zakročiti jen regresivně, to jest s užitím v řádu živnostenském vytčených pokut od případu k případu, jež se zajisté také dostatečnými osvědčí k zamezení případného zneužívání koncese. – Národní listy, 18. 2. 1890

[related-post id=“28218″]

Upozornění pro pekaře

Pekařům v Praze a v předměstích doručena byla těchto dnů vyhláška společenstva, jíž za příčinou velice nepříznivých zdravotních poměrů se jim nařizuje, aby šetřili předpisů zákona ze dne 8. března 1855, dle kterých každý člen společenstva, který pomocníkům a učňům svým poskytuje byt, povinen jest opatřiti místnosti vyhovující předpisům zdravotním. Spaní v dílnách a v místnostech, jež za skladiště se užívají, tedy i v pekárnách a v moučnicích se přísně zapovídá. Kdo by proti těmto zákonným předpisům jednal, dopouští se přestupku živnostenského řádu a bude sním trestní řízení zavedeno. Podle těchto nařízení mají se pekaři říditi dříve ještě, než ustanovená úřadní prohlídka všech pekáren v Praze a okolí provedena bude. – Národní listy, 18. 2. 1890

Z nádraží pražských dráh

Státní dráhou přijelo včera do Prahy: vídeňským vlakem 891 a odjelo 781, podmokelským vlakem přijelo 776 a odjelo 713, dráhou císaře Františka Josefa přijelo 530 a odjelo 585, severní dráhou přijelo 445 a odjelo 407, buštěhradskou dráhou přijelo 289 a odjelo 253, západní dráhou přijelo 605 a odjelo 528, duchcovskou dráhou přijelo 224 a odjelo 196 a severozápadní dráhou přijelo 687 a odjelo 671, celkem přijelo 4447 a odjelo 4134 osob. – Národní listy, 18. 2. 1890

X Zavřít