19. 9. 1889: Uniformy pro úředníky, doktor bez diplomu a nová restaurace

19. září 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Uniforma v občanském životě

Již po delší dobu trousí se časopisy zvěsť, dle níž v krátké době má se přikročíti k zavedení uniformy pro veškeré státní úředníky. Soudě dle mnohých úkazů, dle kterých patrně zavládl u nás názor, že i v rozsáhlé uniformovanosti musíme hleděti přispůsobiti se sousední říši německé, zakládá se věc na pravdě, a nastane bezpochyby dosti brzy všem úředníkům ve službách státních povinnost, odívati se uniformou. Jak se praví, vypracován byl návrh k novým úřednickým stejnokrojům v lůně předsednictva ministerstva. Stejnokroj ten sestávati má ze zeleného vojenského kabátce onoho střihu, jaký ustanoven jest pro námořnictvo, ze zelených spodků a zelené čapky po spůsobu důstojnické, se zlatými šnůrami. Kroj ten doplňovati bude krátká šavle, však bez portepée a třirohý klobouk. Výložky na kabátě budou barev různých, dle toho, kterému ministerstvu úředník jest podřízen. Důstojenství má býti naznačeno hvězdami na ramenním pásku. Veškeří státní úředníci budou povinni ve všech úředních jednáních objeviti se ve stejnokroji, zejmena též všude, kde stýkají se s obecenstvem. Mimo službu nebudou úředníci povinni, objevovati se v uniformě, bude jim to však dovoleno. Tímto novým opatřením má prý se přispěti státním úředníkům, aby nemuseli vydávati příliš mnoho peněz na garderóbu, jak toho vyžaduje společenský styk ve veřejném životě a měnící se moda, — bude prý jim možno předstoupiti všude v stejnokroji. Kromě ohledu na tuto úsporu byly to však ještě další, mnohem zajímavější ohledy, které dle prohlášeného odůvodnění vedly k zavedení uniformy úřednické. Přispěje prý se tím spůsobem k upevnění stavového sebevědomí, jehož prý zejmena v kruzích nižších úředníků státních jest zapotřebí, ježto prý bylo pozorováno, že úředníci těchto kategorií ve volbě svých společenských styků i na veřejnosti nejsou dosti opatrní a nepočínají si tak, jak prý toho žádá ohled na jich postavení. Má se za to, že zavedením uniformy docílí se v tom ohledu náprav. Co této novině řeknou dotyční úředníci a jak zejmena pozoruhodné toto odůvodnění přijmou, není dosud známo, zdá se však, že nebudou jím právě nadšeni. – Národní listy, 19. 9. 1889

Doktor bez diplomu

Ludvík Š. vzdal se před několika roky svého obchodu, chtěje si na stará kolena trvalého odpočinku popřáti. Uchýlil se do soukromí, užívaje střídmě zahospodařeného jmění. Během své životní pouti osvojil si jakés takés umění z oboru lékařského, totiž hojení rheumatismem postižených. Nevtíral prý se nikomu se svou pomocí a přece měl dosti pacientů, kteří se množili čas od času. Jeden z pacientů dal mu z vděčnosti za uzdravení 50 zl. O vedlejším tomto povolání dověděla se však policie a poněvadž Š. nebyl oprávněn provozovati umění lékařské, udala záležitost tu okres. soudu pro přestupky, u něhož se včera s Š. odbývalo přelíčení. Státní funkcionář obžaloval jej z přestupku § 431. tr. z. Z výpovědí svědkových nabyl soud sice důkazů o provozování lékařství se strany obžalovaného, zprostil jej však přece obžaloby z důvodů, že působení jeho nespadá pod řečený paragraf a že provozování téhož v těch mezích není trestuhodné. – Národní listy, 19. 9. 1889

[related-post id=“23500″]

Nově otevřená restaurace

Majitel pivovaru a sládek pan Karel Vendulák ml. dal místnosti bývalého Knoblochova salonu v pivovaře »u modré štiky« v Karlově ulici opět pro hostinec přestavěti, vkusně je zaříditi a dnes ve čtvrtek bude tato restaurace, jež v letech šedesátých velké oblibě se těšila zejmena v kruzích literátů a umělců, koncertem otevřena. – Národní listy, 19. 9. 1889

X Zavřít