25. 9. 1889: Otázka zřízení jatek v Praze, poctivá nálezkyně a oheň na Vinohradech

25. září 2019, 00:01 PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Otázka zřízení jatek v Praze

Mimo otázku kanalisační, regulační a zásobování Prahy pitnou vodou, poutá k sobě veřejnou pozornost otázka zřízení jatek. Podnětem ku zřízení jatek ústředních, jež na pláni holešovické postaveny a dle nejnovějších zkušeností vystrojeny býti mají, byla zajisté snaha vyhověti potřebám obecenstva, hlavně pak povznésti veřejné zdravotnictví našeho hlavního města. Jiná velká města, o jichž rozkvět a blaho pečuje stát, mají dávno svou soustavu jateční. Aby seznána byla různá opatření a zařízení, jakých ku podniku tak dalekosáhlému zapotřebí jest, uloženo bylo svého času komisi, aby zařízení jatek některých světových měst prohlédla a své dobrozdání podala. To skutečně se stalo. Komise majíc na mysli poměry pražské upozorňuje především na jatky s ústředním trhem dobytčím v Mnichově, kteréž vystavěny byly v letech 1876 až do 1878 úhrnným nákladem asi 4,020.000 marků. Trh a jatky odděleny jsou od sebe ulicí 29 m. širokou, uprostřed zřízeny jsou proti sobě vjezdy do jatek a trhu. Mezi vjezdy do jatek umístěn jest domek pro vrátné a po stranách kanceláře a byty úředníků. Porážky záležejí ze šesti souběžných uprostřed jatek kolmo na směr silnice jateční postavených 90 m. dlouhých staveb, z nichž 3 slouží ku porážkám dobytka hovězího, 2 drobného a 1 ku porážce dobytka vepřového. Ulice porážky dělící jsou 15 m. široké. Souběžně s porážkami při postranní veřejné ulici, avšak od této dvorem oddělena, postavena jest porážka policejní s chlévem kontumačním a s porážkou na koně. Vedle této nalézá se 5 komor pro ukládání krve, syrových koží i loje a z druhé strany zvláštní stavení pro vyprazdňování a z hruba vyčisťování drštěk hovězích. Při ulici nalézá se prádelna drštěk a kotlovna, strojovna s lázní animální a obyčejnou. Po obou stranách úředních domů jsou chlévy pro dobytek k porážce určený. Vnitřní zařízení porážek jest velmi zajímavé. Každá porážka pro hovězí dobytek jest 90 m. dlouhá 15 m. široká, uprostřed 6 m. širokou chodbou ve dvě volná pole rozdělená. V každé postranní klenbě porážek nalézá se po pěti až šesti přístrojích k vytahování dobytka, takže celkem v každé porážce je 160 vytahovadel, ve třech tedy úhrnem 480. Tato vytahovadla upevněna jsou mezi okny na stěnách podélných a záležejí ze šroubu a kola šroubového, jež klikou otáčí železnou tyč (transmisi), na jejíž konci nad klenbou (v půdě) vsazen jest buben k navinování lan. Na jednu porážku (vytahovadlo) připadne 6 m² plochy. Háky na věšení masa umístěny jsou na zdech a podpůrných litých sloupech u prostřední chodby. Na stěnách upevněny jsou dále roury vodní s kohoutky při každém oddělení. Osvětlování děje se plynovými plameny, provětrávání pomocí výparníků a otvorů v oknech. Aby slunce do vnitř vniknouti nemohlo, jsou okna porážek opatřena na vnější straně plechovými záslonami po spůsobu žaluzií, které se v kolmém směru dle potřeby otáčeti dají a sice u všech oken současně pomocí jednoduchého přístroje. Střechy budov přečnívají zdivo o 3 m., aby k porážce určený dobytek na kruhy při hlavní zdi přivázati se mohl. Při porážení pozvedne se hlava dobytčete, uvázaná za rohy, vytahovadlem do výše. Poněvadž v této poloze hlava vysoko leží a rána tak výdatně na čelo dopadnouti nemůže, tu stává se, že dobytče jedinou ranou poraženo nebývá. Podobně zařízeny jsou i ostatní budovy vždy s ohledem na úsporu místa a praktickou potřebu. Jak ohromná frekvence a čilý život panovati musí na těchto jatkách a trzích vysvítá z toho, že poráží se ročně průměrně na 300.000 rozličných kusů dobytka. Potřeba ústředních jatek v Praze jest den ode dne větší, avšak otázka jateční z původního stadia svého dosud velmi málo v před pokročila a bude ještě asi velmi dlouho čekati na své definitivní vyřízení. Ovšem, jak z předu praveno podnik tak ohromný provésti se dá jedině tam, kde je mu zaručena státní podpora. – Národní listy, 25. 9. 1889

Poctivost

Majitel realit pan Jan Misterka na Vyšehradě ztratil dne 19. t. m. tobolku, v níž mimo důležité pro něho zápisky nalezalo se 45 zl. na hotovosti. Tobolku našla almužnice paní Rosalie Bonetova a odevzdala ji s netknutým obsahem majiteli, který jí dal 10 zl. odměny. Poctivý skutek chudé stařičké ženy zasluhuje zajisté, aby o něm veřejně zmínka se stala. – Národní listy, 25. 9. 1889

Oheň

Včera po 8. hod. več. vypukl, nejspíše neopatrným zacházením se světlem, oheň ve sklepě truhláře p. Paula v domě č. 486 v Balbínově ulici na Vinohradech. Vzňaly se hoblovačky, tříšťky a odpadky dříví a plameny šlehaly sklepními otvory do dvora. Na místo dostavili se hasiči vinohradští, pražští a karlínští. Hašení bylo obtížné, oheň byl však za půl hodiny uhašen. Škoda není značná. – Národní listy, 25. 9. 1889

3. 8. 1890: Vykolejený vlak, osvobození od kolků a zachráněný chlapec

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Vyšinutí vlaku Včera dopoledne vyšinul se parní stroj u vlaku a vagon pro konduktery před tunelem v Nuslích a zatarasil kolej tou měrou, že tunelem do nádraží dráhy císaře Františka Josefa nemohlo se jeti. Cestující, kteří přibyli osobním vlakem do Prahy, musili u tunelu s vagonů vystoupiti a nastoupiti s vaky svými cestu po nuselských schodech a přes […]

2. 8. 1890: Zábava na Zbraslavi, zřícené lešení a požár v bytě

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Zábava na Zbraslavi K nedělní velké zábavě na Zbraslavi, která při elektrickém světle v hostinci »U kotvy« uspořádána bude, vypraven bude zvláštní parník pro cestu zpáteční. Parník vypluje o 11. hodině noční ze Zbraslavi. Obecenstvo, které tímto parníkem zpáteční cestu do Prahy vykonati hodlá, nechť v neděli nejdéle do 5 hodin v řečeném hostinci o jízdní lístky se […]

1. 8. 1890: Sbírka pro chudé studenty, zabavené maso a dopadený zloděj

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Příznivci chudé školní mládeže Denní hosté ve známém pivovaře »U Šenfloků« na Václavském náměstí pořádají krejcarové sbírky ve prospěch ošacení chudé školní mládeže. Peníze za týden sebrané ukládají v první občanské záložně v Palackého třídě na knížku, již má v uschování majitel pivovaru. Za krátký čas vzrostly krejcarové sbírky tou měrou, že vklad v občanské záložné činí již […]

31. 7. 1890: Spor o židovský hřbitov a upozornění pro cestovatele

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Spor o starý židovský hřbitov V ministerském výnosu, kterým se nařizuje zrušení starého židovského hřbitova u Olšan, praví se výslovně, že se zákaz tento netýká nabytých práv ku hrobům a hrobkám, Za tou příčinou sestavilo pohřební židovské bratrstvo ještě před uplynutím lhůty pro zrušení hřbitovu seznam všech osob, které mají domnělé právo k vlastním hrobům a hrobkám. Městský […]

30. 7. 1890: Hrůzná tragédie na Letné, pohřešovaný chlapec a pobodaný čeledín

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Utopil se Politování hodné neštěstí, kterým stižen byl hostinský v zahradní restauraci a kavárně pod Letnou pan Rys, jehož jediný čtyrletý synáček v nádržce uprostřed zahrady zřízené v nestřeženém okamžiku se utopil, vzbuzuje nelíčenou soustrast. Zarmoucení rodiče nemají na neblahé události viny nejmenší, neboť byla umožněna hlavně tím, že nádržka, kolem niž hošík pobíhal, není vůbec ohražena, ačkoli […]

29. 7. 1890: Zkrácení pracovní doby ve Francii a světová výstava v Chicagu

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Obmezení doby pracovní ve Francii Z vyšetřování, konaného parlamentární komisí, jde na jevo, že asi dvě třetiny dělnictva pařížského jsou pro zákonné upravení poměrů pracovních a pro zkrácení doby pracovní na 10 hodin denně. – Národní listy, 29. 7. 1890 Světová výstava v Chicagu Městská rada v Chicagu ustanovila pro světovou výstavu na r. 1893 místo, jež bude […]

28. 7. 1890: Otrava staré ženy, těžce zranění muži a zmařená sebevražda

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Z Třebíče Zvláštní spůsob bezděčné otravy udál se těchto dnů v Třebíči na Morav. Stařenka Johanna Zadražilová, mající věku svého 73 let, trpěla po dlouhou již dobu marasmem, chronickým plicním neduhem a jinými chorobami stáří. Před několika dny dostalo se jí lékařské pomoci ; mimo jiné předepsal jí lékař též karbolovou kyselinu, která měla v malých dávkách nalita […]

Začala další fáze oprav Koněvovy ulice. Auta i MHD musejí objíždět

V sobotu začala další fáze rekonstrukce Koněvovy ulice. Až do 23. srpna budou dělníci pracovat v úseku Rokycanova – Ostromečská. Provoz po Koněvově ulici směrem do centra zůstává zachován pro veškerou dopravu. Objízdná trasa směrem z centra je vedena ulicemi Prokopova a Olšanská. Autobusová doprava ve směru z centra je vedena po objízdné trase ulicemi Prokopova, Rokycanova, Jeseniova a Ostromečská, kde je otočena směrnost. Cestující MHD musejí počítat také se […]

Skončil zákaz rozdělávání ohně na území hlavního města

Pražský magistrát odvolal zákaz rozdělávání ohně na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru. Platnost nařízení skončila v pondělí 3. srpna ve 2 hodiny ráno na základě informace vydané Českým hydrometeorologickým ústavem. Pražané nesměli od 28. července na rizikových místech rozdělávat oheň, kouřit, používat pyrotechnické výrobky nebo třeba létající lampiony. Za riziková místa jsou považovány například lesy, lesoparky, parky, zahrady a další prostranství v blízkosti porostů.

Veletrh zájmových aktivit pro děti a mládež uspořádá Praha 3

MČ Praha 3 uspořádá již šestý ročník veletrhu volnočasových a sportovních aktivit pro děti a mládež. Ve čtvrtek 3. září mezi 15 a 19 hodinou si na náměstí Jiřího z Poděbrad mohou vaše ratolesti vyzkoušet na třicet různých aktivit – např. výtvarné práce, balet, lukostřelbu nebo skákání na kole. „Cílem je pomoci vybrat si ten správný kroužek pro nadcházející pololetí nebo třeba i na celý život,“ komentuje tisková mluvčí Prahy […]

Začíná Prague Pride. Duhový průvod Prahou ale letos neprojde

V Praze dnes odstartuje festival sexuálních menšin a tolerance Prague Pride. Jubilení 10. ročník nabídne v týdnu od 3. do 9. srpna desítky různých akcí na několika místech v metropoli. Tradiční duhový průvod se ale letos kvůli koronavirové pandemii neuskuteční. Slavnostní zahájení Prague Pride proběhne v 18 hodin ve festivalové vesničce na Střeleckém ostrově. Na akci vystoupí zpěvačka a rapperka Hallwana, DJ duo Urxins nebo kapela Lače Manuša. Festival během […]

Museum Kampa se po požáru znovu otevře pro veřejnost

Museum Kampa otevře své brány návštěvníkům v sobotu 1. srpna v 10:00 hodin. Uzavřeno bylo od 15. července, kdy v technickém zázemí vypuknul požár. Pro veřejnost bude zpřístupněna výstava Alfonse Muchy a Pasty Onera: Elusive fusion a stálá expozice Františka Kupky a Otto Gutfreunda. Částečné otevření Musea Kampa je možné díky pomoci společnosti Trade Centre Praha, která objekt spravuje. „Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům firmy Trade Centre Praha a města, […]

Mléková polévka, játrová omáčka. Připomeňte si blafy ze socialistické školní jídelny

Školní jídelna bývala v dřívějších dobách pro většinu dětí postrachem. Stravování v těchto zařízeních nicméně doznalo v posledních letech mnoha změn. Díky osvětě známých kuchařů pronikají i do kdysi zatuchlého prostředí moderní trendy a suroviny. Starší ročníky si ale jistě dobře pamatují na to, jak to bylo dříve. Socialistické plánování a jeho nedostatky se nevyhnuly ani školním jídelnám a jídelníček se tak musel přizpůsobovat tomu, čeho bylo momentálně nedostatek, nebo se […]

Odpadky po letním grilování nebo pikniku. Jak s nimi správně naložit?

Plastové obaly od olejových marinád, jednorázové kelímky, plynové kartuše nebo obaly opalovacích krémů patří k těm odpadům, které vznikají primárně během letního grilování, pikniků nebo při kempování. Jak tyto odpadní komodity správně likvidovat? Stále více spotřebitelů se snaží omezit používání jednorázových obalů, kelímků či příborů, nicméně stále existují situace, kdy nelze sáhnout po alternativě. Pak je důležité, aby odpad skončil ve správné popelnici. Svozové společnosti se v praxi potýkají se dvěma extrémy […]

Autobusem do zoo se dostanete rychleji. Linka 112 pojede nově přes Trojský most

Autobusová linka 112, která spojuje stanici metra Nádraží Holešovice a Zoologickou zahradu v Troji, bude od 1. srpna vedena rychlejší a spolehlivější trasou přes Trojský most i ve směru do ZOO.  Vedení linky 112 obousměrně po Trojském mostě bylo naplánováno již v době stavby mostu. Ve směru z centra dosud nebylo realizováno, protože nedošlo ke stavební úpravě výjezdu z jižního terminálu autobusů Nádraží Holešovice a přilehlého zastávkového ostrůvku. V trvalém stavu tak odbočení kloubových autobusů […]

Čím trpěl Antonín Dvořák před smrtí? Domněnku potvrdil vědecký rozbor

Pozůstalost Antonína Dvořáka, kterou spravuje Národní muzeum v rámci Českého muzea hudby, obsahovala donedávna neznámý vzorek léku, který skladatel užíval krátce před svou smrtí. Ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv došlo po více než sto letech k jeho přesné identifikaci. Potvrdilo se tak to, co bylo dlouhá léta jen předmětem spekulací – že tento významný český skladatel trpěl před svou smrtí mimo jiné i zánětem močových cest. Podle […]

Desítky Rembrandtových děl budou vystaveny v paláci Kinských

Národní galerie Praha uskuteční dlouho očekávanou výstavu Rembrandt: Portrét člověka, která své zahájení posunula z jara na 25. září. Půjde o rozsáhlý výstavní projekt. Představí více než 110 děl z významných tuzemských i zahraničních institucí. Ústředním dílem výstavy je portrét Učence ve studovně ze sbírek Národní galerie Praha z roku 1634, tedy z období pro Rembrandta naplněného úspěchem jak v profesním, tak v soukromém životě. Portrét však nezobrazuje jen fyzickou […]

X Zavřít