25. 9. 1889: Otázka zřízení jatek v Praze, poctivá nálezkyně a oheň na Vinohradech

Před lety v PrazePražskýDEN.cz25. září 20194 minuty čtení

Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Otázka zřízení jatek v Praze

Mimo otázku kanalisační, regulační a zásobování Prahy pitnou vodou, poutá k sobě veřejnou pozornost otázka zřízení jatek. Podnětem ku zřízení jatek ústředních, jež na pláni holešovické postaveny a dle nejnovějších zkušeností vystrojeny býti mají, byla zajisté snaha vyhověti potřebám obecenstva, hlavně pak povznésti veřejné zdravotnictví našeho hlavního města. Jiná velká města, o jichž rozkvět a blaho pečuje stát, mají dávno svou soustavu jateční. Aby seznána byla různá opatření a zařízení, jakých ku podniku tak dalekosáhlému zapotřebí jest, uloženo bylo svého času komisi, aby zařízení jatek některých světových měst prohlédla a své dobrozdání podala. To skutečně se stalo. Komise majíc na mysli poměry pražské upozorňuje především na jatky s ústředním trhem dobytčím v Mnichově, kteréž vystavěny byly v letech 1876 až do 1878 úhrnným nákladem asi 4,020.000 marků. Trh a jatky odděleny jsou od sebe ulicí 29 m. širokou, uprostřed zřízeny jsou proti sobě vjezdy do jatek a trhu. Mezi vjezdy do jatek umístěn jest domek pro vrátné a po stranách kanceláře a byty úředníků. Porážky záležejí ze šesti souběžných uprostřed jatek kolmo na směr silnice jateční postavených 90 m. dlouhých staveb, z nichž 3 slouží ku porážkám dobytka hovězího, 2 drobného a 1 ku porážce dobytka vepřového. Ulice porážky dělící jsou 15 m. široké. Souběžně s porážkami při postranní veřejné ulici, avšak od této dvorem oddělena, postavena jest porážka policejní s chlévem kontumačním a s porážkou na koně. Vedle této nalézá se 5 komor pro ukládání krve, syrových koží i loje a z druhé strany zvláštní stavení pro vyprazdňování a z hruba vyčisťování drštěk hovězích. Při ulici nalézá se prádelna drštěk a kotlovna, strojovna s lázní animální a obyčejnou. Po obou stranách úředních domů jsou chlévy pro dobytek k porážce určený. Vnitřní zařízení porážek jest velmi zajímavé. Každá porážka pro hovězí dobytek jest 90 m. dlouhá 15 m. široká, uprostřed 6 m. širokou chodbou ve dvě volná pole rozdělená. V každé postranní klenbě porážek nalézá se po pěti až šesti přístrojích k vytahování dobytka, takže celkem v každé porážce je 160 vytahovadel, ve třech tedy úhrnem 480. Tato vytahovadla upevněna jsou mezi okny na stěnách podélných a záležejí ze šroubu a kola šroubového, jež klikou otáčí železnou tyč (transmisi), na jejíž konci nad klenbou (v půdě) vsazen jest buben k navinování lan. Na jednu porážku (vytahovadlo) připadne 6 m² plochy. Háky na věšení masa umístěny jsou na zdech a podpůrných litých sloupech u prostřední chodby. Na stěnách upevněny jsou dále roury vodní s kohoutky při každém oddělení. Osvětlování děje se plynovými plameny, provětrávání pomocí výparníků a otvorů v oknech. Aby slunce do vnitř vniknouti nemohlo, jsou okna porážek opatřena na vnější straně plechovými záslonami po spůsobu žaluzií, které se v kolmém směru dle potřeby otáčeti dají a sice u všech oken současně pomocí jednoduchého přístroje. Střechy budov přečnívají zdivo o 3 m., aby k porážce určený dobytek na kruhy při hlavní zdi přivázati se mohl. Při porážení pozvedne se hlava dobytčete, uvázaná za rohy, vytahovadlem do výše. Poněvadž v této poloze hlava vysoko leží a rána tak výdatně na čelo dopadnouti nemůže, tu stává se, že dobytče jedinou ranou poraženo nebývá. Podobně zařízeny jsou i ostatní budovy vždy s ohledem na úsporu místa a praktickou potřebu. Jak ohromná frekvence a čilý život panovati musí na těchto jatkách a trzích vysvítá z toho, že poráží se ročně průměrně na 300.000 rozličných kusů dobytka. Potřeba ústředních jatek v Praze jest den ode dne větší, avšak otázka jateční z původního stadia svého dosud velmi málo v před pokročila a bude ještě asi velmi dlouho čekati na své definitivní vyřízení. Ovšem, jak z předu praveno podnik tak ohromný provésti se dá jedině tam, kde je mu zaručena státní podpora. – Národní listy, 25. 9. 1889

Poctivost

Majitel realit pan Jan Misterka na Vyšehradě ztratil dne 19. t. m. tobolku, v níž mimo důležité pro něho zápisky nalezalo se 45 zl. na hotovosti. Tobolku našla almužnice paní Rosalie Bonetova a odevzdala ji s netknutým obsahem majiteli, který jí dal 10 zl. odměny. Poctivý skutek chudé stařičké ženy zasluhuje zajisté, aby o něm veřejně zmínka se stala. – Národní listy, 25. 9. 1889

[related-post id=“23601″]

Oheň

Včera po 8. hod. več. vypukl, nejspíše neopatrným zacházením se světlem, oheň ve sklepě truhláře p. Paula v domě č. 486 v Balbínově ulici na Vinohradech. Vzňaly se hoblovačky, tříšťky a odpadky dříví a plameny šlehaly sklepními otvory do dvora. Na místo dostavili se hasiči vinohradští, pražští a karlínští. Hašení bylo obtížné, oheň byl však za půl hodiny uhašen. Škoda není značná. – Národní listy, 25. 9. 1889

Nepřehlédněte

11. 5. 1868: Prahu zachvátila epidemie sebevražd. Nikdo nechápe, co se to děje • Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety. Vlna sebevražd Sebevražd a pokusů sebevražedných se v posledních čtrnácti dnech v neslýchané míře v Praze událo. Tak v prvních osmi dnech od 23. dubna až do 1. května neméně než 16 osob rozličným spůsobem samovolně život si vzalo, a sice utopením 9, oběšením čtyři osoby, zastřelením 2 osoby a otrávením 1 osoba, mimo to udály se v čase tom čtyři pokusy sebevražedné, jež včasnou pomocí překaženy byly a tudíž smrtí neskončily. Uplynulý týden se opět vyznamenal velkým počtem sebevražd a sebevražedných pokusů. V sobotu 2. května se jeden mužský oběsil, v pondělí se chtěl mladík utopiti, byl však šťastně zachráněn, v úterý zastřelil se mužský, ve středu se hleděla jedna ženská otrávením života zbaviti, v noci na to stala se děsná vražda a pokus sebevraždy v řeznické ulici, ve čtvrtek se opět jeden mužský oběsil a jedna dívka otrávila. V sobotu byly tři mrtvoly utopených z Vltavy vytaženy. K doplňku strašných těchto činů byly ještě tři osoby náhlou smrtí zachváceny a jedna se udávila. – Pražský denník, 11. 5. 1868 Plovárny na Vltavě Plovárny a koupele na řece Vltavě jsou již vesměs zbudovány a veřejnosti odevzdány. Vojenská a občanská plovárna a koupele u jezovitské zahrady byly v sobotu otevřeny. Teplá nynější povětrnost dovoluje již v řece se koupati a plovárnám a koupelím dostává se už četných návštěvníků. – Pražský denník, 11. 5. 1868 [related-post id="9974"] Opatření O svatojanské slavnosti, k níž na všech stranách skvělé přípravy se dějí, učiní městská rada vhodné opatření, že k vůli bezpečnosti nesmírného počtu příchozích budou v noci dne 15. 16. a 17. května veškeré veřejné svítilny po celou noc hořeti. Také ulice, kudy slavnostní průvod k národnímu divadlu se ubírati bude, budou po celé délce pískem posypány, an velké množství jezdců se v průvodu súčastní. – Pražský denník, 11. 5. 1868

6. 8. 1890: Řádění uličníků, utonulý mladík a nová vinárna v centru Prahy • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

29. 3. 1889: Nové názvy holešovických ulic a smrt bednářského pomocníka • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Nové pražské pověsti: Poslední podzimní lísteček • Na konci listopadu bývají pražské ulice už většinou zahalené v mlze. Je to tajemný čas. Dny jsou krátké jako první láska a světla je tak moc málo, že by se klidně vešlo do krabičky od zápalek. Lidské duše potají vzpomínají, jak voněly všechny ty promarněné podzimy, zatímco poslední žlutý lísteček v celém širém městě se odtrhuje od rodné větvičky a vydává se na poslední cestu.

23. 7. 1889: Zkažené maso na trhu, pokousané dítě a mrtvola ve Vltavě • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

23. 4. 1868: Žena si našla nezletilého milence. Její dcera se kvůli tomu zabila • Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety. Skála na Vyšehradě Skála u vyšehradské brány, jež před nějakým časem následkem deštivého počasí se z části utrhla a do příkopu u silnice sřítila, byla tak dalece rozkopána, by více nebezpečím nehrozila. Pozůstalý výběžek skalní se nyní na vrcholu lemuje zíďkou, by za ní voda se skály do příkopu odtékati mohla a skála sama deštěm více neutrpěla. – Pražský denník, 23. 4. 1868 Sebevražda V úterý v 9 hod. večer skočila s kamenného mostu 19letá dcera po jistém obuvníku pražském z Nového trhu na Malé straně, vzavši si prý do hlavy, že její matka provdala se v tyto dny za nezletilého mladíka. Skočila s mostu u samé sochy sv. Jana Nep., když se byla dříve pokřižovala. Mrtvola její nebyla posud nalezena. – Pražský denník, 23. 4. 1868 [related-post id="9610"] Poctivá chudoba Marie Špačková, nádenice z Krlína, odevzdala včera na policejním úřadě tobolku se čtyřmi zástavními lístky, na něž velmi značná část peněz půjčena byla, aby odevzdány byly tomu, kdo je ztratil. Našlať je dcera její. – Národní listy, 23. 4. 1868

Výstava na tramvajové koleji mapuje historii prostranství kolem Národního muzea a Čelakovského sadů • Dosud nevyužívaná tramvajová kolej mezi Historickou a Novou budovou Národního muzea se v těchto dnech stala místem konání výstavy s názvem „Proměny okolí budov Národního muzea a Čelakovského sadů“. Celkem 26 informačních panelů mapuje historii i současnost tohoto místa.

Módní ikona Hana Podolská. Smutný příběh legendární pražské podnikatelky • Říkali jí česká Coco Chanel. V jejím salonu na Jungmannově náměstí v Praze si v dobách první republiky podávaly dveře manželky ministrů a továrníků, ale i slavné herečky Jarmila Novotná, Růžena Nosková, Hana Vítová, Adina Mandlová či Lída Baarová. Životní příběh české módní ikony je pozoruhodnou výpovědí o neuvěřitelné píli a cílevědomosti, zároveň ale i smutným mementem naší poválečné historie.

Česká Coco Chanel Hana Podolská.

6. 3. 1890: Nový bořící přístroj, krádeže v knihovně a náhlé úmrtí mladého muže • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

13. 1. 1868: Na Ovocném trhu málem uhořela prodavačka, zachránil ji strážník • Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Pozůstalost hollywoodského režiséra Ivana Passera dorazila do Prahy • Osobní deníky, fotografie, knihy, scénáře nebo golfové karty. To vše doputovalo do Prahy z losangelské domácí pracovny Ivana Passera – režiséra, dramaturga, scenáristy a přítele Miloše Formana – necelý rok po jeho smrti. O dokumenty se bude nyní starat Národní filmový archiv.

1. 12. 1889: Zimní obecní kuchyně na Vinohradech bude i letos vařit pro chudé • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

22. 7. 1890: Panují neshody kvůli stavbě nové budovy městské spořitelny • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

28. 2. 1890: Kdo nezaplatí daň ze psa, o zvíře nenávratně přijde • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Pražské planetárium slaví šedesátiny a pomýšlí na rozšíření • Již šest desetiletí odhaluje svým návštěvníkům pražské planetárium tajemství vesmíru. Jeho návštěvu zprostředkovává nejen digitální projekcí na největší promítací plochu v ČR, ale také reálnými prožitky. 

Londýnské metro hlásilo příští stanici automaticky už na konci 19. století • Hlavní město Velké Británie bylo průkopníkem podzemní městské hromadné dopravy. Už v roce 1863 začaly v tunelech jezdit první vlakové soupravy na parní pohon. Ještě před koncem století byly již vozy poháněny elektřinou. Praha si musela na první metro počkat až do roku 1974. Již ve zmíněném roce 1891 si ale Pražané v Národních listech mohli přečíst o úžasném pokroku, jakého Britové dosáhli.

4. 5. 1890: Rozjezd jara v Praze, vystoupení beduínů a vlakem přejetá žena • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

V Praze kdysi stával nádherný most. Museli ho ale zbourat • Předchůdce dnešního mostu Legií – most Františka I. – byl nejkrásnější stavbou své doby. Mimo jiné výrazně napomohl rozvoji Smíchova. Po 57 letech provozu však musel být stržen. Proč?

Řetězový most císaře Františka I.

20. 11. 1889: Zařizování telegrafů a telefonů a schůze pražských hospodských • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

19. 7. 1890: Nové stavby na Vinohradech, zmlácená prodavačka a smrt při koupání • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.