7. 4. 1889: Analfabeti ve Vídni, teplé lázně a vzpomínka na Vítězslava Hálka

7. dubna 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Analfabeti ve Vídni

»Deutsche Ztg.« přináší zprávu o tom, mnoho-li ve Vídni žije tou dobou analfabetů. Nejvíce prý jich z Čech a Uher, nejméně že zemí alpských. Nu a co dá se vyvoditi z toho? Jak ubohý je osud oněch českých dětí venkovských, jimž není poskytnuta příležitost naučiti se číst a psát, z té jednoduché příčiny, že není ve Vídni školy, kde by se vyučovalo jazykem, kterémuž by takovéto české dítě rozumělo. Nic nesvědčí tou měrou pro nezbytnou nutnost českých škol ve Vídni, jako právě procento českých analfabetů ve Vídní žijících. V Čechách jest analfabetů po čtrnácti letech pranepatrný počet, v ohledu tom jest u nás poměr příznivější než v Dolním Rakousku: co tedy příčinou, že právě ve Vídní tak nápadná byla ohledně příslušníkův království českého konstatována výjimka? Ne jiné než, že českým dětem ve Vídni nedostává se škol. Ve své zpupnosti namítnou ovšem páni Vídeňáci, že se o nás Čechy neprosí. Potom ať nenaříkají na nepatrný vzrůst města a na jeho klesání, neboť špatně by pochodili, kdyby chtěli se obmeziti se na svůj dorost z německých zemí alpských. – Národní listy, 7. 4. 1889

Teplé sprchové lázně pro lid

Rada městská schválila návrh komise pro zřízení teplých sprchových lázní v Praze, aby se statisticky zjistilo, jak velké procento pražského obyvatelstva používá veřejných i soukromých lázní. Dále usnešeno dožádati města Vídeň, Kralovec a Frankfurt za udání bližších dát co do režie, personálu a účtování nákladů na teplé lázně. – Národní listy, 7. 4. 1889

[related-post id=“18645″]

Památce Vítězslava Hálka

Ve čtvrtek dne 4. t. m. v předvečer narozenin Hálkových pořádal čten. záb. spolek »Hálek« v Praze přátelský večer pro členy a jich hosty, při němž písně na slova Hálkova a básně Hálkovy tvořily hlavní čísla programu. V pátek pak položena spolkem na hrob Hálkův na hřbitově vyšehradském skvostná lýra z národních navštívenek, se stuhami barev slovanských, a malá kytice prvosenek. – Národní listy, 7. 4. 1889

X Zavřít