3. 4. 1889: Spor o rozšíření ulice a nevydařené střílení holubů v Bubenči

3. dubna 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Rozšíření ulice

O rozšíření ulice na Můstku, této nejživější ulici Prahy, spojující Vinohrady a hořejší Nové Město se Starým městem, jedná se již několik roků. Nutnost rozšíření této úzké ulice všeobecně se uznává, náhledy však, jakým spůsobem by se tak státi mělo, rozcházely se příliš nápadně. Dle jedněch měla se ulice na Můstku rozšířiti ubráním domů po pravé straně, proti čemuž se majitelé domů těch vzpírali, žádajíce, aby se také ubráním domů po levé straně ulice na Můstku rozšířila. Vypracováno několik plánů a věc dostala se do proudu, když. pan prof. dr. Městecký zadal za povolení k nové stavbě. Technická komise navrhla rozšíření ulice na 23 metrů, kdežto městská rada souhlasila s rozšířením pouze na 20 metrů a p. prof. dr. Městecký žádal rozšíření ulice pouze na 16 metrů, poukázav zároveň, že v záležitosti této místodržitelství již dříve bylo platně rozhodlo. Konečně dostala se záležitost tato do sboru obecních starších, kde po delší rozpravě přikročeno k hlasování o návrhu, aby ulice na Můstku byla 18 metrů široká. Poněvadž byla rovnost hlasů, dirimoval náměstek starostův pan Kandrt ve prospěch rozšíření ulice alespoň na 18 metrů. Z tohoto usnešení odvolal se p. prof. dr. Městecký k zemskému výboru, který rozhodnutí sboru obecních starších na rozšíření ulice alespoň na 18 metrů zrušil a vyhověl odvolání p. dr. Městeckého na rozšíření ulice pouze na 16 metrů a sice z toho důvodu, že již dříve se místodržitelství pro tuto šířku vyslovilo. – Národní listy, 3. 4. 1889

Očkování ve všeobecné nemocnici

Nařízením ministerským bylo uloženo posluchačům lékařství, kteří se stýkají s nemocnými na neštovice, aby se dali očkovati. Dosud dalo se 50 mediků, jakož i většina ošetřovatelek nemocných očkovati na klinice p. prof. dr. Janovského. Ve všeobecné nemocnici očkují pp. professoři Eiselt, Pick, Sattler a Přibram. – Národní listy, 3. 4. 1889

Budování nemocnice

Stavba pavillonu pro dermatologii a chirurgii v pražské všeobecné nemocnici těchto dnů za příznivé povětrnosti opětně byla zahájena a práce pokračuje dosti rychle. Také s kopáním základů pro isolační pavillon se těchto dnů započalo. Provedení prací těch svěřeno staviteli p. Blechovi. – Národní listy, 3. 4. 1889

Laciní kapouni

Předešlé soboty spozoroval policejní strážník na Václavském náměstí službu konající ve Smečkách značný sběh lidu. Pospíšil tam, aby pátral po příčině neobyčejného toho shluknutí a viděl tu uprostřed davu na zemi ležeti čtyři zabité — kapouny. Nikdo se k nim nehlásil. To byla celá příčina sběhu zvědavců. Strážník ujal se opuštěných kapounů a odnesl je na policii, kde majíce za to, že kapouni pocházejí z krádeže a pachatel buď pronásledován, či v domnění, že pronásledován jest, lup svůj zahodil a utekl, poslali kapouny s příslušným aktem okr. soudu na Ovocném trhu. Poněvadž se ani poškozený nepřihlásil, ani pachatel vypátrán nebyl, nemohl tento ani potrestán, ani onomu škoda nahražena býti; za to musela z opatrnosti, aby kapouni »nenačichli«, dobrovolná jich dražba soudní v pondělí odp. vykonána býti. Kupců mnoho nebylo, což nejlépe posouditi z toho, že za všechny čtyři kapouny utržilo se – 24 kr. – Národní listy, 3. 4. 1889

Střílení holubů

Střílení holubů uspořádali včera odpoledne někteří mladší šlechtici v Královské Oboře v Bubenči. Valná většina holubů uletěla. – Národní listy, 3. 4. 1889

X Zavřít