26. 10. 1889: Elektrické osvětlení v restauraci a nová podoba Václavského náměstí

26. října 2019, 00:01 PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Restaurace s elektrickým osvětlením

Mezi pražskými živnostníky zaujímá zajisté, co se podnikavosti týče, jedno z předních míst hostinský pan J. Choděra. Seznav, že česká společnost potřebuje velkého, elegantního restaurantu, který by se velkoměstským zařízením vyznamenával, neváhal a najav celý dům Rennerův ve Ferdinandově třídě na delší řadu let, zařídil v něm restauraci, která hlavnímu městu slouží k ozdobě a stala se střediskem českého obecenstva. Salony Choděrovy restaurace bývají v zimě přeplněny, následkem čehož panovalo v nich nepříjemné vedro. Aby tomu odpomohl, zavedl pan Choděra do veškerých místností elektrické osvětlení. Plynový motor postaven ve dvoře a pracuje zcela tiše. Místnosti hostinské osvětleny jsou žárovkami připevněnými na plynových lustrech. Nade vchodem ve Ferdinandově třídě, umístěna jest velká lampa oblouková, která Ferdinandovou třídu od ulice Perlové až za Spálenou osvětluje. Zkoušky ve čtvrtek a v pátek večer s osvětlováním podniknuté vydařily se výborně a od dnešního dne bude Choděrova restaurace pravidelně elektricky osvětlována. Panu Choděrovi náleží uznání, že obětavě o zvelebení svého českého hostince pečuje a tím i zjednává chvalnou pověst českému hostinství vůbec. Instalaci elektrického osvětlení provedla firma pana Jandourka s plným zdarem. – Národní listy, 26. 10. 1889

Nové upravení sadů na Václavském náměstí

Jak známo, dospěli odborní znalci k náhledu, že nynější sady na Václavském náměstí, jichž zřízení vyžadovalo velikého nákladu, nelze do budoucnosti udržeti, poněvadž každého roku mnoho stromů vyhyne. Hlavní vinu stálého odumírání stromů na Václavském náměstí nese velice špatná půda. Na hořejší části Václavského náměstí jest půda písčitá a mrtvá, v níž stromu může se jen tak dlouho dobře dařiti, dokud navežení do jímky prsť není vyssáta; v dolejší pak části Václavského náměstí jest půda bahnitá, sanytrem a plyny přesycená: stromy byly tam vysázeny na stoky a kořeny jejich musejí nezbytně uhnívati a stromy usýchati. Každého roku musí se nejméně 30 nových stromů vysázeti. Z těchto závažných důvodů usnesla se sadová komise, aby dosavadní stromořadí na Václavském náměstí bylo z větší části zrušeno a nahraženo novým, úhlednějším a praktičnějším. Po sbourání kasáren u Slepé brány, jakož i odstranění hradeb na rozhraní obce pražské a vinohradské, nebude hlavní proud obecenstva z Vinohradů odkázán na Václavské náměstí, poněvadž se mu otevřou pohodlnější a kratší komunikace. Také nákladní i lehké povozy nebudou výhradně na Václavské náměstí odkázány a použijí jiných, kratších ulic. Václavské náměstí nebude tak frekventované jako doposud a stane se velikým korsem, příhodným ku procházkám pražského obecenstva. Podobná korsa zřízena jsou ve všech velikých městech. Osvědčený ředitel městských sadů p. Thomayer byl vyzván, aby pro nové vkusné a zároveň i laciné upravení stromořadí na Václavském náměstí vypracoval podrobné plány. Úkolu tomuto vyhověl p. Thomayer a předložil plány své ku prozkoumání sadové komisi i městské radě. Obě tyto korporace zásadně je schválily s doložením, že mají býti ještě ku prozkoumání předloženy p. prof. Schulzovi, staviteli nové musejní budovy. Dle plánu p. Thomayera odstraní se veškeré dosavadní kandelábry. Prostřední jízdní dráha se zachová, uprostřed zřídí se zelená avenue z ozdobných rostlin, okrášlená vásami s květinami. Při každém rozcestí zřídí se malá fontána a kolem ní po obou stranách chodníky. Z dosavadního stromořadí od Jindřišské ulice až k budově musejní zruší se prostřední řada stromů, tak že by příště stromořadí sestávalo jen ze dvou řad stromů. Chodníky po obou těchto stranách v šířce nejméně 7•5 až 15 metrů sahaly by až k první řadě stromů. Od Vodičkovy a Jindřišské ulice až ke Příkopům nebyly by uprostřed jízdní dráhy ani fontány, ani ozdobné avenue, podél širokých chodníků po obou stranách náměstí zbyla by jedna řada stromů. Náklad na dovežení dostatečného množství prstě, odvežení rumu, zasazení atd. rozpočtěn pro 1 strom na 15 zl. Na chodnících v této části náměstí jsou projektovány letní kavárny pod lehkými altany, jaké se nalezají v jiných velkých městech. – Národní listy, 26. 10. 1889

Jack-rozparovač – polapen

Včera k 7. hodině večer přišel do kavárny paní Marie Lieblové v Biskupské ulici 28letý muž, statečně popíjel, kouřil a bavil se dlouho s kavárnicí i se sklepnicí. Když měl útratu zapraviti, vstal rychle, dal klobouk na hlavu, vycenil zuby, zaťal pěsti a vzkřikl na kavárnici: »Já neplatím, já jsem Jack-rozparovač« a aby slovům svým dodal důrazu, udeřil pěstí vší silou na stůl. Kavárnice i sklepnice nesmírně se ulekly, spůsobily poplach, vyběhly na ulici, křičíce z plna hrdla: »Pomozte, Jack, rozparovač!« Zmatku tohoto použil host, vyběhl na ulici a chtěl vzíti do zaječích. Na pokřik žen sbíhali se však ze všech stran lidé a zahájili na prchajícího honbu, křičíce: »Jack-rozparovač«. Záhy shluklo se na Poříčí několik set lidí. Domnělý Jack byl konečně strážníkem zadržen, zatčen a v průvodu velkého davu lidu odveden na policejní komisařství dolejšího Nového města. Udal, že jest 28letý bývalý kněhvedoucí Ferdinand Gottschlich z Meziměstí u Broumova a že si ztropil žert z kavárnice a sklepnice jen proto, že nemá žádných peněz. V separaci zuřil tou měrou, že musil býti spoután. Dnes ráno dodán okresnímu soudu do vyšetřovací vazby. – Národní listy, 26. 10. 1889

5. 6. 1890: Nehoda na ulici, otravný vynález z Paříže a vzácná návštěva

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Nehoda Když včera v poledne neznámý učeň obuvnický ubíral se Marianskou ulicí, vrazil hlavou do otevřeného okna domu č. 33 n. tak prudce, že je rozbil a na hlavě povážlivě se poranil. Aby nemusil nahraditi škodu, dal se na útěk. – Národní listy, 5. 6. 1890 Otravný vynález »Pst! pst!« toť zvuk, po němž se takřka každý člověk na ulici ohlédne. Teď si považte zlomyslnost […]

4. 6. 1890: Podezřelý nález a nové schody u Emauzského kláštera

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Podezřelý nález Včera odpoledne přišlo se při odstraňování nakupeného štěrku v lomech pod nemocnicí v Žižkově na ruční košík, jenž byl k nemalému udivení všech naplněn dynamitovými patronami a od strážníků hned opatrně na bezpečné místo odnešen a ukryt. Má se za to, že dynamit pochází z krádeže, spáchané svého času na nádraží státní dráhy a že zloději, nemohouze jej prodati aneb z obavy, aby nebyli vyzrazeni, jej […]

3. 6. 1890: Úprava Josefského náměstí a elektrické osvětlení na venkově

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Úprava náměstí Upravování Josefského náměstí bude do 28. července t. r. ukončeno. Ty dni bude odvezena až i 1·3metrová odkopávka. Doposud vyvezlo se přes 7.400 m. rumu na pozemky, kde budou stát ústřední jatky v Holešovicích. Včera započala se již dlážditi jízdní dráha od Poříče ; koleje tramwaye jsou již z větší části usazeny. Nyní zřizuje se chodník podél zdi kadetní školy. Bude skutečně […]

2. 6. 1890: Opilá stařena nemravně obtěžovala mladé muže

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Oplzlá stařena Sběh lidu udál se včera k 7. hodině večer na Perštýně. Stará žena ve smutečním obleku opřena jsouc o vrata jednoho domu, roztouženě rozevírala svou náruč, jakmile nějaký muž kolem se ubíral, ba chytla dva mladíky, jež vášnivě líbala. Oba brániti se museli ze všech sil, než se jim podařilo z nenadálého objetí smyslů zbavené stařeny se vyprostiti. Stařena jevila nad […]

1. 6. 1890: Na trh budou uvedeny nové doutníky. Kvalita byla vyzkoušena ve světě

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Nové doutníky Jak se nám sděluje, uvede c. k. tabáková režie dnem 1. června ve skladech mocnářství rakouského několik nových druhů doutníků do prodeje, jež »Compagnia General de Tabacos de Filipinas« dle smlouvy s touto režií uzavřené dodává a továrna dotyčné společnosti »Flor de la Isabela« vyrábí. Tato před 8 roky ze španělských a havanských pěstitelů ustavená společnost vytkla si za účel nahraditi […]

31. 5. 1890: Zbytečný poplach kvůli ohni v obchodě na Karlově náměstí

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Zbytečný poplach Včera po 12. hodině odpolední vila paní Bedřiška Bayerová, obchodnice s umělými věnci, ve svém krámě v domě č. 1688–II. na Karlově náměstí, věnce. Z nenadání vypadlo jí sklo ze skřipce na zem. Hledajíc sklo, škrtla sirkou o drsný stolek, v tom však hlavička odletěla do umělého věnce, pověšeného na zdi, a ten se okamžitě. vzňal. Pí. Bayerová strhla hořící věnec ze zdi a odhodila jej na […]

30. 5. 1890: Matka, která zabila osmiletého syna, je stále nezvěstná

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Zavražděné dítko Dosud nepodařilo se vypátrati ani pěstouna, který asi 8letého chlapce z venkova na několik dnů před sv. Janem přivedl k nalezinci, ani matku, která chlapce tohoto v rokli na poli u Strašnic byla uškrtila. Soudní vyšetřování jest velice nesnadné, poněvadž nutno vyšetřovati všecky dítky, které byly z nalezince dány na venek matkám k dalšímu ošetřování. Policejní ředitelství pražské upozorňuje, že kdyby zejména páni starostové […]

420 let od první veřejné pitvy v Praze. Tělo patřilo oběšenému zločinci

V prostorách dnes již neexistující Rečkovy koleje v dnešní ulici Karolíny Světlé se přesně před 420 lety uskutečnila první veřejná pitva v Praze. Od 8. do 12. června roku 1600 tady Jan Jessenius „za velkého shromáždění slavných a učených mužů, vědychtivých a vzdělaných měšťanů“ prováděl něco, co středověká metropole dosud neznala – pitval mrtvé tělo. Na tehdejší dobu raritní úkon měl přilákat pozornost veřejnosti a napomoci obnově výuky lékařství na pražské univerzitní půdě. Pražská lékařská fakulta byla […]

Řidiči MHD už nebudou automaticky otevírat dveře

Od pondělí 8. června obnovuje Dopravní podnik hl. m. Prahy standardní režim odbavování cestujících na všech městských autobusových i tramvajových linkách. Cestující budou moci do vozidel opět nastupovat i předními dveřmi a uvolní se pro ně doposud zablokované přední řady sedadel, což dosud v rámci protiepidemiologických opatření nebylo možné. Řidiči MHD od pondělí už také nebudou automaticky otevírat dveře v každé zastávce, cestující si pro výstup či nástup a otevření dveří budou muset zmáčknout příslušné tlačítko. Zároveň dojde k obnovení večerního provozu autobusových […]

Prostitutky jako OSVČ. Piráti chtějí novou regulaci trhu se sexuálními službami

Na červnovém zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy budou Piráti žádat zastupitele o podporu materiálu, který vyzývá Poslaneckou sněmovnu ČR ke zrušení Úmluvy o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob. Bez jejího zrušení podle nich nemůže Česká republika začít legislativně řešit toto problematické téma a regulovat prostituci na území Prahy. „Největší klub v Praze zaměřený na poskytování těchto služeb má roční návštěvnost vyšší než zámek Konopiště. Stát se ale stále tváří, že se […]

V centru Prahy stojí socha bronzového nosorožce v brnění

Se začátkem června přichází do Prahy i dalších měst v republice již tradiční sochařský festival Sculpture line. Jeho cílem je proměnit parky, náměstí, ulice i jiná veřejná prostranství v galerii pod širým nebem. První novou instalací letošního šestého ročníku se stal bronzový Nosorožec v brnění od Jaroslava Róny, kterého můžete potkat na Jungmannově náměstí. Socha symbolicky poukazuje na nutnost světové ochrany zvířat z africké divočiny. Před budovou Skupiny ČEZ v Michli zase nově stojí socha Osvícení od […]

Mobilní signál LTE pokrývá další dvě stanice pražského metra

Postupné pokrývání pražského metra mobilním signálem pokračuje. Od tohoto týdne je nově možné surfovat na internetu v úseku mezi stanicemi Anděl a Smíchovské nádraží. Dalších sedm stanice přibude do začátku prázdnin. Mobilní služby ve standardu LTE mohou cestující v současnosti využívat již ve 22 stanicích a přilehlých tunelech pražské podzemní dráhy. Nejpozději od poloviny letošního června bude signálem pokrytý úsek Florenc – Invalidovna na lince B díky rozšíření do stanic Florenc B a Palmovka. V úseku Křižíkova – Invalidovna byla síť […]

KOMENTÁŘ: Zrušení předkupního práva urychlí prodeje bytů. Změna vstoupí v platnost za měsíc

Prodeje bytů, s nimiž funkčně souvisí spoluvlastnický podíl na jiné jednotce zahrnující nebytový prostor, by měly už za necelý měsíc výrazně zrychlit. Právě 1. července vstupuje v účinnost novela občanského zákoníku, která v podstatě ruší předkupní právo spoluvlastníků. To v minulém období výrazně komplikovalo hlavně prodeje bytů s garážemi, sklepy či předzahrádkami, které byly součástí společných prostor. Novela však přináší také další změny, například přechod dluhů na zálohách za služby z původního na nového vlastníka bytu. Předkupní právo, […]

Noční uzavírky tunelů potrápí v červnu pražské řidiče

Z důvodu pravidelné údržby a kontroly technologií tunelů proběhne v noci ze čtvrtka 4. června na pátek 5. června od 23:00 do 5:00 hod. úplná uzavírka tunelového komplexu Blanka. Objížďka bude vedena po trase Patočkova – Milady Horákové – Veletržní – Dukelských Hrdinů – U Výstaviště – Partyzánská – Trojský most. Údržbové práce na několik nocí omezí provoz i ve Strahovském tunelu. Od 6. června do 14. června vždy v noci od 23:00 do 5:00 hod. bude uzavřena západní tunelová […]

Zloděje motorky přistihl policista v civilu. Při zatýkání pomohla jeho fena

K poměrně kurióznímu případu došlo minulý týden v pátek na Praze 4. Dva mladí muži se pokoušeli ukrást luxusní motorku. K jejich smůle si jich ale všiml policista v civilu, který právě venčil svého psa. Zloději tlačili v parku oranžový vyleštěný motocykl značky Harley Davidson. To však neušlo pozornosti policisty z Ochranné služby. „Vzhledem k jeho předchozím zkušenostem si byl téměř jistý, že mužům motorka nepatří, proto je začal sledovat a zároveň zavolal na tísňovou linku 158. […]

Rekonstrukce ulic Novodvorská a Jungmannova je u konce

Dělníci dokončili rekonstrukci Jungmannovy ulice v centru Prahy. Stavbu si v pondělí převzala Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK). V pátek se po čtyřech měsících vrátí provoz i na ulici Novodvorská. Oprava Jungmannovy ulice probíhala za plného provozu, jen s lokálním omezením. Práce začaly v loňském roce a týkaly se rekonstrukce chodníku a uličních vpustí v úseku Palackého – Vodičkova. „Po zimní přestávce se pokračovalo v úseku Vodičkova – Jungmannovo náměstí. Zde byla provedena nová konstrukce vozovky a chodníků, osazení obrub, […]

Limit počtu návštěvníků zoologických zahrad se od čtvrtka zvýší

Od čtvrtka 4. června bude mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví navýšen maximální denní počet návštěvníků zoologických a botanických zahrad na 250 lidí na jeden hektar plochy zařízení. Pro Zoo Praha to činí 14 500 návštěvníků během dne. Opakovat by se tak již neměla situace ze soboty 30. května, kdy byla zahrada nucena uzavřít své brány dalším návštěvníkům už hodinu po poledni, protože byl naplněn původní denní limit 8 500 lidí. Velký zájem byl zapříčiněn slavnostním otevřením Darwinova kráteru, nové […]

X Zavřít