18. 9. 1889: Časná zima, placení hudebného a spojení s Vídní

18. září 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Časná zima

Včera v 6 hodin ráno ukazoval teploměr v Praze ne celé +3° R. ; vagony vlaků, které záhy z rána do Prahy přibyly, byly jinovatkou a vločky sněhu pokryty. V hornatějších krajinách sněžilo, na Ještědu, Bezdězi, Sněžce, Milešovce atd., leží od tří dnů sníh na 2 centimetry vysoko. Ačkoliv letos mnohé přírodní úkazy věštily předčasnou zimu, překvapil nicméně její nenadálý příchod. Na stromech jest dosud mnoho ovoce, vinobraní taktéž ještě nezačalo a na polích nalezají se na mnoze brambory a takřka veškerá cukrovka. Za příčinou suché povětrnosti jsou v některých krajinách pole vypráhlá, tak že nelze je zorati. Kdežto z hornatějších krajin již před třemi týhodny se oznamovalo, že vlašťovky nápadně rychle zmizely, poletovali ptáci tito ještě včera v Praze, zejména nad Vltavou, v sadech a v zahradách, hledajíce hmyz. V Praze byla včera celý den sychravá a chvílemi i deštivá povětrnost, teploměr nedosáhl ani +9° R., k večeru stále klesal. – Národní listy, 18. 9. 1889

Placení hudebného

Jak známo, jest každý majitel živnosti hostinské a výčepnické v Praze po vinen, chce-li během roku 1890 odbývali taneční zábavy při hudebních nástrojích, při nichž hosté hudebníky sami odměňují a při nichž nemá hostinský žádného jiného zisku, než jaký mu vyplývá ze zvýšeného odbytu pokrmů a nápojů, učiniti příslušné oznámení u pražského magistrátu, vymoci sobě dovolení a všeobecné hudebné na rok 1890 v obnosu 5 zl. 23 kr. napřed zapraviti a kolek dvouzlatový připojiti. Pražský magistrát vyzývá vyhláškou veškeré majitele hostinců, vináren a výčepů, kteří v roce 1890 taneční zábavy pořádati chtějí, by se nejdéle do 15. listopadu 1889 u pražského magistrátu na staroměstské radnici 1. poschodí, čís. pokoje 20, přihlásili a předepsané poplatky složili. – Národní listy, 18. 9. 1889

Otevření telefonického spojení na interurbanní linii Praha-Vídeň

Dnešním dnem 18. září odevzdá se — jak jsme již oznámili — dle nařízení ministerstva obchodu ze dne 12. t. m., čís. 39615, iuterurbanní státní telefonická linie mezi Prahou a Vídní a sice prozatím pouze mezi c. k. telefonickými centrálami v Praze a ve Vídni a ku poslednější připojenými c. k. telefonickými úřady a státními abonentními stanicemi, veřejnému používání. Tohoto telefonického zařízení může tedy prozatím mimo státní telefonické abonenty ve Vídni jen užíti, kdo se do jmenovaných c. k. státních telefonických centrál, po případu c. k telefonických úřadů ve Vídni osobně dostaví. Pro použití interurbanní linie Praha-Vídeň určeny prozatím jako jednotka doby ku hovoru tři minuty, ve kterých však doba pro manipulaci potřebná obsažena není. Poplatek za jednotku doby ku hovoru obnáší jeden zlatý, za jednotku nutného hovoru s právem priority tři zlaté r. č. Hovorné (poplatek za hovor) zapraví volající, t. j. ten, který hovor začne, volaný po případě pozvaný hovoří zdarma. Hovorné zapravuje se zvlášiními mluvenkami (lístky ku hovoru), jež v centrále lze obdržeti a kdyby došly v hotovosti. Hovor z jedné obou c. k. státních telefonických centrál vedený může z pravidla pouze tři minuty trvati, a smí se jen tehdá na 6 minut prodloužiti, když za nejbližší tři minuty hovorné napřed zapraveno bylo a pro tuto dobu žádný jiný hovor není ohlášen. Hovory rozličnými stranami přihlášené připustí se v témže pořádku, v jakém zaznamenány byly, vyjma ony nutné hovory, za něž trojnásobné hovorné bylo zapraveno a které přednost mají před přihlášenými obyčejnými hovory. Hovorné propadne, jakmile v zájmu hovořícího spojení na interurbanní linii prováděti se za započalo bez rozdílu, zdali toto spojení k cíli vedlo či ne, vyjma ten případ, že by pro přerušení linie žádoucího cíle dosaženo nebylo. Má-li býti někdo k hovoru pozván, může se to státi buď telegrafickým avisem od volajícího zaplaceným aneb tím spůsobem, že volající sám hovorné zaplatí, s adresním úřadem pohovoří a žádaného k centrále nebo k některému c. k. telefonickému úřadu zavolati dá. C. k. telefonická centrála (veřejná hovorna) nalezá se v Praze v hlavní budově c. k. pošty a telegrafů (v Jindřišské ulici) vedle místnosti pro podávání zásilek pošty listovní. Obě c. k. telefonické centrály v Praze i ve Vídni budou obecenstvu každodenně přístupny, a sice od dubna do konce záři od 7 hodin, od října do konce března od 8 hodin ráno a po celý rok do 12 hodin v noci ; c. k. telefonické úřady ve Vídni od 7, pokud se dotýče od 8 hodin ráno do 9 hodin večer. Interurbanní linie Praha-Vídeň připojí se ku společenským sítím místním v Praze a ve Vídni teprv po provedených mnohostranných přípravách a odevzdá se veřejnému používání nepochybně 1. říjnem t. r.. Seznamy dotyčných privátních účastníků se svým čase ku všeobecnému nahlednutí při zdejší c. k. telefonické centrále vyloží. Prozatím připojeno jest ku státní telefonické centrále ve Vídni 16 státních a 22 abonentních stanic tamějších. – Národní listy, 18. 9. 1889

X Zavřít