2. 7. 1890: V základech domu ze 17. století byl nalezen vzkaz na pergamenu

2. července 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Zvláštnost ze XVII. století

Na Můstku v Praze, v místech, kde druhdy stávala jedna ze staroměstských bran, bourá se právě nárožní dům do Provaznické ulice č. 387 staré, o němž jsme již přinesli zprávu, že se v jeho zdivu části bývalé brány »na Můstku« shledaly. Při bourání pak nalezena byla ve zdi plechová krabička velikosti čtverečného decimetru, v níž bylo vloženo vlastní rukou muže, jehož nákladem dům ten l. 1672 byl stavěn, na pergamenovém proužku napsané tak zvané »domovní požehnání«.

Proužek ten jest již valně setlelý a obsahoval ještě přibalené, na papíru tištěné modlitbičky, kteréž byly úplně ztrouchnivělé, tak že se rozpadly. Nález ten odevzdán byl panu staviteli Řehořovi. K vůli zajímavosti, jak Pražané za minulých věků do domů svých štěstí volali a nehody a trampoty od prahů svých příbytků zažehnávali, uvádíme obsah zmíněného »domovního požehnání«, jež bylo ve zdi domu »na Můstku« nalezeno.

[related-post id=“31073″]

Zníť: ††† »Domovní Požehnání. O ty nejsvětější mocný a nepřemožený Pane Bože, nebe i země z Nazarethu, Ježíši Kriste, slituj se nade mnou a nad tímto domem, kterýž jsem pro česť a chválu boží v lethu 1672, měsíce máje s pomocí boží na Mostku vedle samy brány vystavěti dal. Žádám za požehnání tomuto domu! O ty ukřižovaný Ježíši Kriste, Tebe prosím ochraňuj tohoto domu lidi, aneb kříž Tvůj svatý, na kterýmž jsi umříti ráčil, požehnání boží, osvěcuj v tomto domě lidi zůstávající. A moc sv. Ducha osvěcuj všeckny v něm přebývající. Bůh otec, syn i Duch svatý opatruj celý dům a cožkoli v něm jest. Nejsvětější a ukřižované jméno Jezu Krista ochraňuj tento dům, nejsvětější Trojice osvěcuj a požehnej všecky lidi, kteříž z domu i do domu vcházejí i vycházejí, aby se v tomto domu žádného neštěstí nikdy nestalo a co komu škoditi mohlo, buďto z čarodenictvi aneb ponuknutí ďáblového, i také přede všema škodlivejma nemocma a ochraňuj tento dům před ohněm, hromobitím, zloději, zlýma lidmi a rodičko boží, panno Marija, oroduj za tento dům a sv. Jene a sv. Josefe, proste za nás hříšné, aby v tomto domě požehnání tvé svaté zůstávalo a všem v něm přebývajícím nic zlého státi se nemohlo. K tomuž nám dopomáhej Bůh otec, bůh syn, bůh duch svatý. Amen. Daniel Erasim Meissner. Na rubu: Pane Bože, rač dáti, aby to všecko, co jsem tuto srdečně žádal a napsal, skutkem se konalo. 1672. 19. May ††† Pane Ježíši Kriste, račiž mně, i všem lidem v tomto domě přebývajícím do vůle boží zdraví, štěstí a požehnání popříti, v nemoci trpělivost dáti a po smrti věčnou radost popříti. Amen.«

Zmíněný měštěnín pražský Daniel Erazim Meissner byl rodilý na Novém městě pražském a měšťanství ve Starém městě dostalo se mu 1. února 1657. – Národní listy, 2. 7. 1890

X Zavřít