Jak se má chovat skutečný gentleman

29. července 2021 ∙ 12:02
Kristián Vích
Foto: Unsplash

Chápání pojmu gentlemanství nebo gentleman se v průběhu času proměňuje. V minulosti se lišilo také v závislosti na geografické šířce. Zatímco v Anglii bývali gentlemani ještě před 120 lety především vysoce postavení muži, ve Spojených státech se za ně považovali i neurození a nemajetní. Museli mít ale několik důležitých charakterových rysů. Přečtěte si dobový článek z roku 1899.

Americký gentleman

Ideální vzor gentlemana dlužno hledati v Americe. K tomuto přesvědčení dospěje každý, kdož si nepředpojatě přečte výklad vydavatele amerického měsíčníku »The Cosmopolitan« o americkém výměru slova gentleman. Staví amerického gentlemana proti anglickému. Na rozdíl od anglického výměru slova »gentleman« nemá americký pranic společného s důstojenstvím, způsobem zaměstnání anebo životními poměry. Týká se jedině a výhradně člověka.

Musí mítí jemný, šlechetný způsob cítění, mírné mravy a velkodušnou povahu. Není třeba, aby měl bohatství, zaujímal určité postavení anebo dokonce nosil šaty určitého střihu. V Americe slyšíte neustále užívat výrazu »To jest gentleman« o mužích, kteří mají sice osobní přednosti, ale jinak se nijak nevyznamenávají.

Americký gentleman nelže. Neum obelstít svého blížního. Není zbabělcem, není nikdy surový. Anglický gentleman může míti všechny tyto neřesti, aniž by pozbyl tohoto titulu.

Co však činí nejpodstatnější charakteristický rys amerického gentlemana, jest právě jeho vrozené ušlechtilé smýšlení, jež se jeví v ušlechtilé řeči a ušlechtilých činech, že nemá ničeho z oné podlé touhy kořit se jako tolik Angličanů před lidmi vyššího postavení, není schopen zranit city jiných, aby z toho měl prospěch.

Jest neohrožený ve svém přesvědčení. Nechce především, aby byl považován za cos jiného, než skutečně jest. Má účastenství pro všechny svoje bližní, snaží se poznati je, nehrozí se nikdy stýkat se s nimi, ať by byli v jakémkoli postavení. Poněvadž zná vlastní svoje slabosti, jest velmi skromný. Jest povždy ochoten uznati práva jiných a litovati těch, jimž osud byl méně přízniv.

Jsou ovšem též Amerikáni, již si osvojili anglické názory životní — ne právě nejlepší — ale na ty se hledí jako na slabochy, postrádající pravé mužnosti. Zajisté že jsou gentlemani, již nemají všech těchto potřebných vlastností. Ale totoť jest ve hlavních rysech americký ideál gentlemana.

– Národní listy, 27. 1. 1899. Autor neuveden.

X Zavřít