8. 1. 1868: Jak pražské zastupitelstvo volilo nového purkmistra

8. ledna 2018 ∙ 00:02
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Pražští zastupitelé si na začátku roku 1868 zvolili nového purkmistra. Stal se jím advokát Karel Leopold Klaudy. Přečtěte si, jak o volbě přesně před 150 lety referovaly Národní listy.

Schůze obecního zastupitelstva královského hlavního města Prahy

Volba purkmistra města Prahy a jeho náměstka, kteráž byla předmětem včerejší mimořádné schůze, shromáždila na obou galeriích velké zasedací síně radnice staroměstské velmi četné obecenstvo, které s dychtivostí čekalo na výsledek volby. Také obecní starší dostavili se v počtu téměř úplném.

Po přečtení a schválení zápisníku schůze minulé ohlásil předseda p. J. Huleš, že úřad náměstka purkmistrovského skládá a vyslovil shromáždění přiměřenými slovy díky za podporu jemu po čas jeho úřadování poskytovanou. P. Huleš požádal na to nejstaršího člena sboru p. Portheima, aby jakožto předseda podle stáří předsednictví se ujal a volbu dle § 57. obecního řádu řídil.

P. Portheim (něm.) oznámil shromáždění, že je přítomno 87 členů, tři se dali omluviti, pp. Herbst, dr. Bělský a Janoušek. Poukázav pak několika slovy na nesnáze, s jakými odstouplý purkmistr zápasiti musel a vysloviv naději, že nový purkmistr nalezne poměry lepší a příznivější, vyzval shromáždění, aby přikročilo k volbě, což se také stalo odevzdáním hlasovacích lístků, když byly články obecního řádu, o volbě jednající, dřívě přečteny česky a německy. Výsledek volby jest následující. Odevzdáno bylo 87 hlasovacích lístků. Dr. Klaudy dostal 58, p. J. Huleš 23, Hanke 3, Fr. Dittrich 2 hlasy; jeden lístek byl odevzdán prázdný.

Dr. Klaudy jest tedy zvolen za purkmistra. Po hlášení výsledku volby promluvil dr. Klaudy následovně: Pánové! Volbou právě vykonanou prokázali jste mi čest největší, jakou občané svému spoluobčanovi prokázati mohou. Toto projevení důvěry vaší ve mne bude mi vždy drahou upomínkou. Nastoupím-li úřad purkmistrovský, to ovšem rozhodne J. V. král a pán náš. Ale i přijmu-li tento úřad, vím, že mě čekají velmi mnohé obtíže, mezi nimiž není nejmenší ta, že nastoupiti mám po mužích jako byli Pštross a dr. Bělský, kteří vynikali občanskými ctnostmi a spravujíce spravedlivě úřad svůj, dovedli i smiřovati strany sporné. Moje skutky a činnost má je veřejně odhalena a Bůh dá, že jsem jako posud zachoval čest svou, tak i na dále ji zachovám. A jako se přičiním, abych vyhověl tomu, čeho ode mne očekávati máte právo, tak se přičiním také, aby i u odpůrců získal sobě alespoň úctu. Již dnes ale, pánové, prosím vás, kdybych měl úřad purkmistrovský nastoupit, abyste mne radou i skutkem podporovali v působení mém, držíce se zásady: Concordia res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur. (Svorností malé věci rostou, nesvorností i největší hynou.)

Když byl p. dr. Klaudy totéž ještě i německy opětoval a provoláním Výborně a Sláva uvítán byl, přikročeno po přestávce 10 úřadě věnovaných minut k volbě náměstka purkmistrova. Při hlasování dostal pan Josef Huleš 72, Fr. Dittrich 11, Hanke 3, dr. Sladkovský 1 hlas. – Pan Huleš vyjádřil se, že volbu přijímá.

Nehoda

Celetnou ulicí nesl posluha jistého velkého hostince zdejšího včera odpůldne na zádech koš, v němž bylo 12 lahví šampaňského. Před obchodním soudem však sklouznuv, upadl a veškeré lahve se rozbily. Mládež pouliční nedbajíc, že si může prsty pořezat, rozebrala střepiny a co v nich bylo, chutě vypíjela. Ubohý posluha k tomu šampaňskému ovšem dělal velmi kyselou tvář.

Z ústavu hluchoněmých

Představení biblického kusu “Josefa Egyptského”, jakéž bývali chovancové ústavu toho předevčírem ve velké učební síni ústavu toho uspořádali, zdařila se velmi, dekorace kusu toho vesměs malovány jsou od chovancův ústavu. Po představení od přečetného pozvaného obecenstva navštiveném, poděleno 100 nynějších chovancův vánočkami a jinými dary přiměřenými. Co nejdříve uspořádají chovanci ve prospěch ústavu veřejné divadelní představení v divadle u sv. Mikuláše.

Schůze architektů

Spolek architektů a inženýrů českých má zejtra dne 9. ledna o 6. hodině večerní týdenní schůzi v místnostech vlastních, ve které povede se dále rozprava o tom, kterak by nejlépe provětrávati mohly se v zimě pokoje, v nichž kouřívá se, aniž by nastal zdraví škodlivý průvan?

X Zavřít