11. 4. 1889: Zřízení fontány u Rudolfina a rekonstrukce Týnského chrámu

11. dubna 2019 ∙ 01:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Upravení pustého místa mezi Rudolfinem a malířskou akademií

Česká spořitelna byla svého času dožádána za příspěvek k upravení pustého místa mezi Rudolfinem a budovou malířské akademie a zejmena na zřízení umělecky provedené fontány. V úterní schůzi městské rady byl přečtěn přípis české spořitelny toho znění, že uznává platné úvody pro zřízení velké fontány, projektované před Rudolfinem a že sdílí zcela náhled městské rady i všech odborných kruhů, aby prostranství před domem umělců »Rudolfinum« odpovídalo monumentálnímu okolí. Za tou příčinou jest ochotna, všemožně tento projekt podporovati a že k účelu tomu z přebytku z minulého roku pro letošní rok věnovalo 10 000 zl. s tou však podmínkou, aby ředitelstvu české spořitelny předložen byl hotový návrh na zbudování této fontány ku schválení. Městská rada usnesla se, aby vzdaly se ředitelství za toto věnování písemně díky a aby technická komise ve srozumění s finanční komisí dala vypracovati projekt a rozpočet a předložila je městské radě ku schválení. Zároveň bude dožádán p. Jos. Myslbek za vypracování náčrtku k postavení monumentální fontány. – Národní listy, 11. 4. 1889

Rekonstrukce chrámu týnského

Architekt p. Mockr předložil městské radě plány a rozpočty na rozsáhlou rekonstrukci hlavního chrámu týnského ve slohu gothickém. Dle předloženěho plánu, který byl městskou radou jednohlasně přijat a jenž se předloží konsistoři a místodržitelství ku schválení, nahražena bude dosavadní chatrná střecha novou, ve slohu gothickém, jíž chrám velice získá. Dále sboří se dosavadní neúhledná klenba, která celou krásnou stavbu chrámu znešvařuje a nahradí se novou klenbou v přesném slohu gothickém ; konečně upraví se i hlavní portál a průčelí chrámu směrem ke Staroměstskému náměstí. Celkový náklad jest rozpočten na 147.000 zl. Bude-li nutno i některé hlavní pilíře podchytiti, bude celkový náklad činiti asi 150.000 zl. Náklad tento má uhraditi v první řadě náboženská matice, za kterouž příčinou dožádána bude konsistoř za výdatnou podporu, část nákladu zapraví záduší a konečně přispěje na opravu chrámu také obec pražská a snad i zemský sněm. Zároveň poukázáno bylo na starobylou, tak zvanou kapli sv. Lidmily, o jejíž opravě jedná se bezvýsledně již 4 roky. Patronátní komise, která vzala v úvahu předložené jí plány na obnovení této kaple, vyslovila se pro její naprosté sboření z důvodu, že po její odklizení dalo by se průčelí i vchod chrámu týnského směrem k Celetné ulici výhodně upraviti. Patronátní a technická komise kapli tuto znovu ohledají a společně s finanční komisí uvažovati budou, jakým spůsobem bylo by možná získati potřebných prostředků ku provedení její rekonstrukce Příslušné návrhy předložiti mají městské radě ku schválení. – Národní listy, 11. 4. 1889

[related-post id=“18711″]

Agresivní tuláci

Veliká výtržnost a sběh lidu udály se včera ke 4. hod. odp. v ulici na Můstku. Známí tuláci K. Marval a V. Ptáček ohrožovali surově ulicí touto ubírající se paní a dívky, což způsobilo všeobecnou rozhořčenost. Záhy shlukly se velké davy lidu a tuláci bušili do mužů i do dam holemi, až konečně zavolaný strážník pobudy zatkl a v průvodu několika set lidí odváděl Uhelným trhem na policejní ředitelství. Blíže Platýsu vrhl se Marval z nenadání na strážníka, popadl ho za krk, škrtil a tiskl ho ke zdi. Četné obecenstvo ujalo se týraného strážníka, Marval byl šňůrou svázán a odveden na policejní ředitelství. – Národní listy, 11. 4. 1889

X Zavřít